Проект: “Повишаване на половата култура сред младежите чрез обсъждане на Платоновите диалози”

Настоящото книжно тяло е част от дейностите, осъществени по проект “ИЗГРАЖДА- НЕ НА УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, СВЪРЗАН СЪС СЕКСУАЛНОТО ЗДРАВЕ СРЕД МЛАДИТЕ”. Издава се с цел запознаване обществеността с про- ведените дейности по проекта и получените при тяхното изпълнение резултати. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция “Младежки дейности и спорт” – община Варна, партньорска организация по проекта беше СОУ “Елин Пелин” – Варна.

Автор: Огнян Узунов

Кликнете върху снимката, за да видите брошурата по проекта.

 

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email